CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UN LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ ASIFA-CATALUNYA

 BASES DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UN LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ ASIFA-CATALUNYA, DOTAT AMB UN PREMI ÚNIC DE 100€ i 1 ANY DE SOCI A ASIFA-Cat. 

L’associació ASIFA-Catalunya (Associació Internacional del Film d’Animació a Catalunya) convoca a concurs el disseny d’un logotip destinat a ser la imatge corporativa de l’Associació.

El concurs es regirà per les següents BASES:

1. OBJECTIU: Disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa de l’associació d’animació audiovisual ASIFA-Catalunya per a tota la difusió d’informació sobre l’associació i les seves activitats, a través de documents oficials, la pàgina web, el bloc, cartells, i a qualsevol altre lloc o mitjà on sigui necessari per a l’Associació.

2. PARTICIPANTS: El concurs està obert a tothom que visqui dins la Comunitat Europea, sense límit d’edat ni procedència, tot i que s’adreça especialment als alumnes de l’Escola d’Art Pau Gargallo de Badalona. Cada concursant podrà presentar un màxim de dos dissenys.

3. PROPOSTA: El disseny haurà d’ésser original i inèdit; la proposta haurà d’incloure acompanyant o integrat al logo el text ASIFA-Cat i d’alguna manera la imatge i el text hauran d’adequar-se als objectius de l’Associació de donar a conèixer i difondre l’animació audiovisual; volem que el grafisme del logo identifiqui elements de moviment que reflecteixin l’esperit del cinema d’animació en qualsevol de les seves expressions (tradicionals o digitals) i les seves eines de creació (tant gràfiques com de suport); s’aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos per a la seva realització posterior tant en color com en blanc i negre, així com fer servir elements que puguin ser animables.

4. MATERIAL A ENTREGAR: Cada disseny pot presentar-se imprès o en format digital en versió pdf en bona resolució en un full o pàgina DIN-A4 vertical amb el logotip versió color a la meitat superior i la versió en escala de grisos (blanc i negre) a la meitat inferior. El logotip presentat podrà anar acompanyat amb un altre full independent amb una breu explicació. Al guanyador/a se li demanarà la versió en format digital, del logotip i tipografia, realitzada en qualsevol programa informàtic vectorial que permeti la seva total manipulació posterior.

5. PRESENTACIÓ DE PROJECTES: El termini d’admissió de treballs estarà obert fins el dilluns 31 de Gener de 2013. El treball en paper s’enviarà a “Concurs Logotip d’ASIFA-Catalunya, C/Molí de la Torre, 16, 08915-Badalona (Barcelona)” dins d’un sobre on s’inclourà també un full amb les dades personals (Nom complert, adreça física completa, e-mail, telèfon i fotocòpia del DNI, i en cas d’ésser menor d’edat una autorització dels pares o tutors legals acceptant la participació al concurs del menor). També es podrà enviar digitalment (acompanyant el pdf amb una pàgina amb les mateixes dades personals que les demanades en paper), fent servir únicament el programa gratuït de transferència d’arxius a l’adreça: asifacatalunya@gmail.com , indicant al text de presentació “Concurs Logotip ASIFA-Cat”. No s’acceptarà cap enviament directament per e-mail a l’adreça indicada. Els alumnes de l’Escola d’Art Pau Gargallo podran entregar els treballs dins del sobre corresponent, segons s’ha indicat, adreçant-se a la Recepció de la mateixa escola. En cap cas s’acceptaran treballs amb el mata-segells, data de l’enviament digital o entregats en mà posteriors al dia 31 de Gener de 2013.

6. JURAT I VEREDICTE: El jurat estarà format per membres de l’associació ASIFA-Catalunya i professors de l’Escola d’Art Pau Gargallo. El veredicte del jurat es farà públic al bloc d’ASIFA-Cat: https://asifac.wordpress.com/ i es contactarà directament amb l’autor/a del logotip escollit. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i, si ho veu oportú, convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs. La decisió del jurat és inapel·lable.

7. PREMI: El premi són 100€ i formar part com a soci d’ASIFA-Cat gratuïtament per un any. Així mateix, el jurat entregarà una acreditació escrita al guanyador/a del concurs.

8. PROPIETAT INTELECTUAL: L’autor/a del treball guanyador cedeix tots els drets a ASIFA-Catalunya a canvi del premi atorgat al concurs. El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Associació ASIFA-Catalunya, la qual tindrà complerta llibertat per a utilitzar el logotip premiat total o parcialment o per modificar-lo si ho creu necessari.

9. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS: Tots els treballs presentats digitalment al concurs quedaran en poder de l’Associació. El treballs presentats de forma física (impresa) es podran recuperar durant el mes de Març a la recepció de l’ Escola d’Art i superior de disseny Pau Gargallo de Badalona.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació al concurs comporta l’acceptació de totes aquestes bases en la seva totalitat i la conformitat amb la decisió del jurat.

———————————————————————————————————

BASES DEL CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE UN LOGOTIPO PARA LA ASOCIACIÓN ASIFA-CATALUÑA, DOTADO CON UN PREMIO ÚNICO DE 100€ y 1 AÑO DE SOCIO EN ASIFA-Cat. 

La asociación ASIFA-Cataluña (Asociación Internacional del Film de Animación en Cataluña) convoca un concurso para el diseño de un logotipo destinado a ser la imagen corporativa de la Asociación.

El concurso se regirá por las siguientes BASES:

1. OBJETIVO: Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la asociación de animación audiovisual ASIFA-Cataluña para toda la difusión de información sobre la asociación y sus actividades, a través de documentos oficiales, la página web, el blog, carteles, y a cualquiera otro lugar o medio donde sea necesario para la Asociación.

2. PARTICIPANTES: El concurso está abierto a todo el mundo que viva dentro de la Comunitat Europea, sin límite de edad ni procedencia, a pesar de que se dirige especialmente a los alumnos de la Escuela de Arte Pau Gargallo de Badalona. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos diseños.

3. PROPUESTA: El diseño tendrá que ser original e inédito; la propuesta tendrá que incluir acompañante o integrado al logo el texto ASIFA-Cat y de alguna manera la imagen y el texto tendrán que adecuarse en los objetivos de la Asociación de dar a conocer y difundir la animación audiovisual; queremos que el grafismo del logo identifique elementos de movimiento que reflejen el espíritu del cine de animación en cualquiera de sus expresiones (tradicionales o digitales) y sus herramientas de creación (tanto gráficas cómo de apoyo); se aconseja usar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro, así como usar elementos que puedan ser animables.

4. MATERIAL A ENTREGAR: Cada diseño puede presentarse imprimido o en formato digital en versión pdf en buena resolución en una hoja o página DIN-A4 vertical con el logotipo versión color a la mitad superior y la versión en escalera de grises (blanco y negro) a la mitad inferior. El logotipo presentado podrá ir acompañado con otra hoja independiente con una breve explicación. Al ganador/a se le pedirá la versión en formato digital, del logotipo y tipografía, realizada en cualquier programa informático vectorial que permita su total manipulación posterior.

5. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el lunes 31 de Gener de 2013. El trabajo en papel se enviará a “Concurso Logotipo de ASIFA-Cataluña, C/Molí de la Torre, 16, 08915 – Badalona (Barcelona)” dentro de uno sobre donde se incluirá también una hoja con los datos personales (Nombre completo, dirección física completa, e-mail, teléfono y fotocopia del DNI, y en caso de ser menor de edad una autorización de los padres o tutores legales aceptando la participación al concurso del menor). También se podrá enviar digitalmente (acompañando el pdf con una página con los mismos datos personales que las pedidas en papel), usando únicamente el programa gratuito de transferencia de archivos a la dirección: asifacatalunya@gmail.com , indicando al texto de presentación “Concurso Logotipo ASIFA-Cat”. No se aceptará ningún envío directamente por e-mail a la dirección indicada. Los alumnos de la Escuela de Arte Pau Gargallo podrán entregar los trabajos dentro del sobre correspondiente, según se ha indicado, dirigiéndose a la Recepción de la misma escuela. En ningún caso se aceptarán trabajos con mata-sellos, fecha del envío digital o entregados en mano posteriores al día 31 de Gener de 2013.

6. JURADO Y VEREDICTO: El jurado estará formado por miembros de la asociación ASIFA-Cataluña y profesores de la Escuela de Arte Pau Gargallo. El veredicto del jurado se hará público al blog de ASIFA-Cat: https://asifac.wordpress.com/ y se contactará directamente con el autor/a de el logotipo escogido. El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y, si lo ve oportuno, convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que tendrán que presentarse nuevos trabajos. La decisión del jurado es inapelable.

7. PREMIO: El premio son 100€ y formar parte como socio de *ASIFA-*Cat gratuitamente por un año. Así mismo, el jurado entregará una acreditación escrita al ganador/a de el concurso.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL: El autor/a de el trabajo ganador cede todos los derechos a ASIFA-Cataluña a cambio del premio otorgado al concurso. El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Asociación *ASIFA-Cataluña, la cual tendrá libertad para utilizar el logotipo premiado total o parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario.

9. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Todos los trabajos presentados digitalmente al concurso quedarán en poder de la Asociación. Los trabajos presentados de forma física (imprimida) se podrán recuperar durante el mes de Marzo a la recepción de la Escuela de Arte y superior de diseño Pau Gargallo de Badalona.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación al concurso comporta la aceptación de todas estas bases en su totalidad y la conformidad con la decisión del jurado.

Un pensament sobre “CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UN LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ ASIFA-CATALUNYA

  1. This unique blog post, “CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UN LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ ASIFA-CATALUNYA ASIFA-CAT” ended up being beneficial.
    I’m printing out a duplicate to clearly show my personal buddies.

    Thanks for your time-Gabriele

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s